Pradžia

INŽINERINIS UGDYMAS UNIVERSITETINĖSE KLASĖSE

 

FILMUKAS APIE INŽINERINĮ UGDYMĄ KLAIPĖDOS BALTIJOS GIMNAZIJOJE

 

Daugiau informacijos: https://www.baltijosgimnazija.lt/inzinerija.html       

 

      

 

Prašymų mokytis gimnazijoje 2020-2021 m.m. (t.y. nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.) registracijos pradžia: 

į III kl. - vasario 27 d.; 

į I, II, IV kl. - kovo mėn. 9 d. 

 

Daugiau informacijos: www.klaipeda.lt
inzi

   

ERASMUS+ PROJEKTAI

2019-2020 m.m. vykdomi:

KA2 ,,Don't Be Fuelish"

KA2 ,,(S) TEAM today, make changes for tomorrow“ 

KA2 ,,Developing key student‘s competences and strengthening self-esteem through their personal development“

KA1 ,,,siSTEAM-sistemingas požiūris įgyvendinant inovatyvius ir integralius ugdymo pokyčius gimnazijoje"

   

     

erasmus

Mūsų naujienos

Mokyklos naujienos

KOMUNIKACIJA KARANTINO METU

Karantino metu gimnazija uždaroma. Komunikacija vyksta el.p. rastine@baltijosgimnazija.lt

Gimnazijos direktorė pasiekiama – jurgita.rackauskiene@baltijosgimnazija.lt , tel. +370 616 32 616

Gimnazijos raštinės administratorė – tel. + 370 623 20 882

Gimnazijos direktorės pavaduotojas ūkiui – tel. + 370 673 15 636

Mokyklos naujienos

AKTUALU

Vadovaujantis Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 kovo 16 d. patvirtintomis Rekomendacijomis dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu, nuo 2020 kovo 30 d.  karantino laikotarpiu gimnazija organizuoja nuotolinį ugdymą pagal Klaipėdos Baltijos gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarką ir taisykles, patvirtintas gimnazijos direktoriaus 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-44 (pilną versiją galite rasti gimnazijos internetinėje svetainėje).

Informuojame, kad:

1) ugdymui ir komunikacijai gimnazija naudos šias nuotolinio ugdymo(si) aplinkas, kurios užtikrins ne tik skaitmeninio ugdymo turinio pasiekiamumą, bet ir bendravimą ir bendradarbiavimą nuotolinio ugdymo proceso metu: vaizdo pamokos, konsultacijos, susirinkimai  -  skaitmeninės platformos ZOOM aplinkoje; skaitmeninės ugdymosi aplinkos: EDUKA, MOZABOOK, MOODLE ir kt.; elektroninis dienynas ,,Mano dienynas“; elektroninis paštas; gimnazijos internetinė svetainė ir socialinis tinklas ,,Facebook“ ir kitos ryšio priemonės;

2) prisijungimai prie nuotolinės mokymosi ir komunikacijos aplinkos mokiniams ir mokytojams siunčiami elektroniniu paštu bei žinutėmis elektroniniame dienyne;

3) vaizdo pamokos ir konsultacijos vykdomos pagal sudarytą nuotolinio ugdymo tvarkaraštį skaitmeninės platformos ZOOM aplinkoje. Pamokos pradedamos 9.00 val. ir baigiamos 15.00 val.;

4) mokymosi užduotys,  teorinė ir kita ugdymui(si) reikalinga medžiaga ar informacija skiriamos vaizdo pamokų metu bei ugdymui naudojamose skaitmeninėse platformose, apie tai informuojant mokinius pranešimu el. dienyne;

5)  mokymo medžiaga gali būti popierinė (pvz., mokinių turimi vadovėliai, pratybų sąsiuviniai), ir gali būti pateikta skaitmeninėse aplinkose su nuorodomis, apie kurias informuojama pranešimu el. dienyne;

6) mokiniai gali paprašyti mokytojo pagalbos ir paaiškinimų vaizdo konsultacijų metu pagal tvarkaraštį, taip pat žinute el. dienyne bei el. paštu;

7) mokinių dalyvavimas vaizdo pamokose, konsultacijose yra fiksuojamas ir įvardijamas kaip pamokų lankomumas. Tėvai (globėjai, rūpintojai) atsakingi už mokinių dalyvavimą vaizdo pamokose. Mokiniui negalint dalyvauti vaizdo pamokose ar atlikti skirtas užduotis, tėvai (globėjai, rūpintojai) pranešimu el. dienyne, sms žinute, skambučiu ar kitomis priemonėmis informuoja klasės vadovą apie priežastis, dėl kurių mokinys negali dalyvauti nuotolinio ugdymo procese.

  8) visa asmens duomenų apsauga yra vykdoma vadovaujantis Klaipėdos Baltijos gimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, parengtomis vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų apsaugą.  Mokinių,  mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų asmeniniai duomenys, t.y. kontaktiniai el. paštai ir telefonų numeriai bei kita asmens suteikta informacija bus naudojama siekiant kokybiškai ir efektyviai organizuoti ugdymo procesą nuotoliniu būdu, t.y. siųsti mokomąją medžiagą, užduotis, bendrauti vaizdo pamokose, kontaktuoti iškilus papildomiems klausimams.

Svarbu: vaizdo pamokų (konsultacijų) metu draudžiama filmuoti, fotografuoti ir skleisti (dalintis) informaciją viešuose informaciniuose šaltiniuose be atskiro mokytojo sutikimo. Už pažeidimus taikoma Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta atsakomybė.

Mokyklos naujienos

AKTUALU

Visa aktualiausia informacija (lankstinuką galite rasti čia) – naujausi švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymai, susiję su koronaviruso sukeltomis aplinkybėmis, atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus, bendros sveikatos specialistų rekomendacijos, naudingos nuorodos – skelbiama Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto puslapio specialiame skyrelyje https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso

Mokyklos naujienos

SVARBI INFORMACIJA

Mokyklos naujienos

SVARBI INFORMACIJA

Mokyklos naujienos

SVARBI INFORMACIJA

Informuojame, kad Švietimo, kultūros ir sporto ministro įsakymu koreguojamas ugdymo procesas: nuo kovo 16 d. iki kovo 27 d. mokiniams skelbiamos atostogos. 

Pasiekimai

SVEIKINAME

Sveikiname Benitą Jonušaitę, Baltijos gimnazijos III kl. mokinę, Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje (9-12 kl. mok.), miesto etape  laimėjusią III vietą.

Dėkojame lietuvių kalbos mokytojui Vytautui Staugui.

Mokyklos naujienos

INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ 2020-2021 m.m.

Priėmimo mokytis organizavimo ir vykdymo kriterijai, sąlygos reglamentuotos Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016-12-22 sprendimu Nr. T2-296 (toliau – Priėmimo aprašas) https://svietimas.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/02/priemimo-i-savivaldybes-mokyklas-tvarkos-aprasas.pdf

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. AD1-83, nustatyta, kad prašymai mokytis 2020–2021 mokslo metais, prisijungus prie Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) interneto svetainės (www.klaipeda.lt) paskyros „Priėmimas į mokyklas“, pradedami registruoti nuo 2020 m.:

  • vasario 27 d. 10 val. į III gimnazines klases;
  • kovo 9 d. 10 val. į I gimnazines ir likusias klases.

Prašymai informacinėje sistemoje (toliau – Sistema) registruojami, pradedant lankyti mokyklą, ją keičiant arba toje pačioje mokykloje, pereinant mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą, iš pagrindinio į vidurinio ugdymo programą (į 11 klasę).

Prašymus mokytis registruoti Sistemoje gali visi Lietuvos Respublikos piliečiai, nepriklausomai nuo jų deklaruotos gyvenamosios vietos, ir asmenys, turintys leidimus laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje. Užsienio piliečiai, pageidaujantys mokytis savivaldybės mokyklose, ir šalies gyventojai, neturintys prisijungimų prie elektroninių asmens atpažinties priemonių (pvz. bankininkystės) dėl išskirtinių, bet objektyvių aplinkybių, teikia rašytinius prašymus Savivaldybės administracijai Vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje (Liepų g. 11, Klaipėda). Savivaldybės mokinių priėmimo komisija, įvertinusi prašyme pateiktas aplinkybes, priima sprendimą dėl rašytinio prašymo užregistravimo (neužregistravimo) Sistemoje ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo prašymo įregistravimo Vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje.

Kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys asmenys, prašymus turi registruoti Sistemoje asmeniškai. Jie gali laisvai rinktis ne daugiau kaip 3 savivaldybės mokyklas (priskirtų mokyklų šiai asmenų grupei nėra). Minėti asmenys bus priimami į mokyklų laisvas vietas, t. y. priėmus mieste faktiškai gyvenančius asmenis.

Prašymus svarbu užregistruoti Sistemoje iki pagrindinio priėmimo vykdymo pradžios, kadangi, vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-15 įsakymu Nr. AD1-82, pagrindinis priėmimas į mokyklas mokytis 2020–2021 mokslo metais informacinės Sistemos pagrindu, vykdomas 2020 m.  gegužės 6—31 d.

Minėtu laikotarpiu prašymų registravimas Sistemoje bus stabdomas.

2020-01-17                                                                                             Savivaldybės administracija